TÌNH HÌNH XỬ LÝ
HỒ SƠ MỘT CỬA THÁNG 05 / 2022
Đã nhận 21 hồ sơ
Tỉ lệ đúng hạn100 %
Đã xử lý 17 hồ sơ
Đúng hạn 17 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)
Đang xử lý 4 hồ sơ
Đúng hạn 4 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)