TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2022

Đã tiếp nhận
87 hồ sơ

Đang xử lý
4 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
98.85 (%)